Styrelsen och Kollegiet

Kollegiemöte hålls en gång i veckan där alla tillsvidareanställda medarbetare och långtidsvikarier deltar.

Alla tillsvidareanställda erbjuds vara med i styrelsen. Styrelsemöte hålls en gång i månaden.

2022/2023

Benita Thorsen – Ordförande

Jerker Vennström – Sekreterare

Nina Malmberg Ljunggren – Kassör

Maria Lagrelius – Kanslist